Remotees is for sale. Submit your bid to hello AT remotees DOT com if you’re interested.

Senior Remote Ruby on Rails Developer

Nua Solutions · Jun 24th 2020

Apply on StackOverflow Careers

O firmie

W Nua Soutions dostarczamy oprogramowanie dla lekarzy, klinik oraz szpitali aby wspomóc komunikacj, diagnostyk oraz leczenie online. Nasze rozwizania pozwalaj leczy pacjentów w bezpieczny sposób.

Chcielibymy przy pomocy technologii, zoptymalizowa komunikacj na linii pacjent - lekarz. Dziki temu lekarze mogliby pracowa wydajniej, z korzyci dla pacjenta.

Nasza firma powikszya si dwukrotnie w cigu ostatnich 3 lat i spodziewamy si dalszego wzrostu w najbliszych latach.

Poszukujemy osób, które s zainteresowane tworzeniem oprogramowania, majcego realny wpyw na ludzkie ycie oraz aktualnie uywanego przez ponad pó miliona osób na wiecie.

Nasze wymagania

Zdecydowania wikszo naszego zespou pracuje zdalnie i dlatego preferujemy taki model wspópracy. Firma ulokowana jest w Irlandii wymagamy w takim wypadku codziennej dostpnoci pomidzy 10 a 16 czasu irlandzkiego (11 a 17 czasu polskiego).

Szukamy osób, które

 • Maj conajmniej 5 lat komercyjnego dowiadczenia w Ruby on Rails

 • Posiadaj bardzo dobr wiedz z zakresu HTML / CSS oraz Javascript

 • Potrafi pisa zaawansowane oraz wydajne zapytania SQL

 • Maj wicej ni bazow wiedz z systemu Linux

 • S tzw. “full-stack” programistami - potrafi dostarczy rozwizanie z ma pomoc innych programistów

 • Znaj koncepcje i uywaj programowania obiektowego

 • Rozumiej, i automatyczne testy s bardzo istotne i takie pisz

 • Potrafi doskonale komunikowa si w jzyku angielskim

 • Bd dostpne pomidzy 10 a 16 czasu irlandzkiego

Bonus jeli posiadasz dowiadczenie w której z poniszych technologii

 • Azure

 • Dowiadczenie w DevOps - np. Ansible

 • Turbolinks

Twoje obowizki

 • Wspópraca z Product Ownerem, dostarczajc nowe funkcjonalnoci

 • Naprawy bdów w aktualnych aplikacjach

 • Pisanie testów

 • Manualne testowanie dostarczonych funkcjonalnoci na serwerach przed-produkcyjnych

Apply on StackOverflow Careers